Thursday, January 27, 2011

Obama birth records not in Hawaii

Hawai'i Governor Mike Abercrombie admits President Obama's birth records are not in Hawai'i.  See video below:

Tuesday, January 25, 2011

ப்சல்ம் 19

௧ தி ஹீவேன்ஸ் தேச்லரே தி கலோரி ஒப் கோட், அண்ட் தி பிர்மமென்ட் ஷேவேத் ஹிஸ் ஹன்டிவோர்க்.
௨ டே உண்டோ டே உட்டேறேத் ஸ்பீச், அண்ட் நைட் உண்டோ நைட் ஷேவேத் க்நோவ்லேட்கே.
௩ தேரே இஸ் நோ ஸ்பீச் நோர் லங்குஅகே, வ்தேரே தெயர் வாய்ஸ் இஸ் நாட் ஹெஅர்து.
௪ தெயர் லைன் இஸ் கோனே அவுட் த்ரௌக் ஆல் தி எர்த், அண்ட் தெயர் வோர்ட்ஸ் டு தி எண்டு ஒப்தே வேர்ல்ட். இன்தேம ஹத ஹி செட் எ தபெர்ணச்லே போர் தெஹ் சன்,
௫ வ்திச் இஸ் அச எ ப்ரிதேக்ரூம் கமிங் அவுட் ஒப் ஹிஸ் சாம்பர், அண்ட் ரேஜோயசெத் அச எ ஸ்ட்ரோங் மண் டு ரன் எ ரசே.
௬ ஹிஸ் கோயன் போர்த் இஸ் பிரோம் தி எண்டு ஒப் தி ஹீவேன், அண்ட் ஹிஸ் கிரகித் உண்டோ தி என்ட்ஸ் ஒப் இட்: அண்ட் தேரே இஸ் நோதிங் ஹிட் பிரோம் தி ஹிட் தேறாப்.
௭ தி லா ஒப் தி லாது இஸ் பெர்பெக்ட், கன்வெர்டிங் தி செல்: தி டேச்டிமோனி ஒப் தி லாது இஸ் சுரே, மகிங் விசே தி சிம்பிள்.
தி ச்டடுட்ஸ் ஒப் தி லாதுஆர் ரைட், ரேஜோயசிங் தி ஹார்ட்: தி கம்மண்ட்மென்ட் ஒப் தி லாது இஸ் புரே, என்ளிக்ஹ்ட்டேனிங் தி எஎஸ்.
௯ தி பியர் ஒப் தி லாது இஸ் ச்லேஅன், என்டுரிங் போர் எவர்: தி சுட்க்மேன்த்ஸ் ஒப் தி லாது ஆர் த்ருஎ அண்ட் ரிக்ஹ்தெஔஸ் அல்டோகேதேர்.
௧0 மோர் டு பே தேசிறேத் ஆர் தே தன கோல்ட், யிய, தன மச் பைன் கோல்ட்: சுவீட்டர் அலசோ தன ஹோநே அண்ட் தி ஹோநேய்கோம்ப்.
௧௧ மோராவேர் பி தேம இஸ் தி செர்வன்ட் வார்நேத்: அண்ட் இன் கீபிங் ஒப் தேம தேரேயிஸ் கிரேட் ரேவர்ட்.
௧௨ வதோ கேன் உண்டேர்ஷ்டந்து ஹிஸ் ஏற்ரோர்ஸ்? ச்லீன்சே தௌ மீ பிரோம் செக்ரெட் பிஆழ்த்ஸ்.
௧௩ கீப் பாசக் தி செர்வன்ட் அலசோ பிரோம் ப்ரெஸும்ப்துஔஸ் சின்ஸ்; லேட் தேம நாட் ஹவே டொமினியன் ஓவர் மீ: தென் சால் இ பே உப்ரிக்ஹ்ட், அண்ட் இ சால் பே இன்னொசென்ட் பிரோம் தி கிரேட் திருன்ச்க்ரேச்சியன்.
௧௪ லேட் தி வோர்ட்ஸ் ஒப் மி மௌத், அண்ட் தி மேடிடதியன் ஒப் மி ஹார்ட், பே அச்செப்டப்ளே இன் தி சைட், ஒ லாது, மி ச்ற்றேங்க்த், அண்ட் மி ரெடிமர்.

प्सल्म 19

१। थे हेअवेंस देक्लारे थे ग्लोरी ऑफ़ गोद; एंड थे फिर्ममेंट शेवेथ हिस हन्दिवोर्क।
2 डे उन्तो डे उत्तेरेथ स्पीच, एंड निघत उन्तो निघत शेवेथ क्नोव्लेद्गे।
३ तेरे इस नो स्पीच नोर लन्गुअगे, वेयर ठिर वोइस इस नोट हेअर्द।
४ ठिर लाइन इस गोने आउट थ्रौघ अल थे एअर्थ, एंड ठिर वोर्ड्स तो थे एंड ऑफ़ थे वर्ल्ड। इन थेम हाथ हे सेट अ ताबेर्नाक्ले फॉर थे सुन,
५ व्हिच इस अस अ ब्रिदेग्रूम कमिंग आउट ऑफ़ हिस चम्बर, एंड रेजोइसथ अस अ स्ट्रोंग मन तो रन अ रचे।
६ हिस गोइंग फोर्थ इस फ्रॉम थे एंड ऑफ़ थे हेअवेन, एंड हिस किर्कुइत उन्तो थे एंड्स ऑफ़ आईटी: एंड तेरे इस नोथिंग हिद फ्रॉम थे हेअत ठेरेओफ़।
७ थे लव ऑफ़ थे लोर्ड इस परफेक्ट, कोन्वेर्तिंग थे सौल: थे तेस्तिमोंय ऑफ़ थे लोर्ड इस सुरे, मकिंग विसे थे सिम्प्ले।
८ थे स्तातुतेस ऑफ़ थे लोर्ड अरे राईट, रेजोइसिंग थे हेअर्त: थे कोम्मंद्मेंट ऑफ़ थे लोर्ड इस पुरे, एन्लिघ्तेनिंग थे एएस।
९ थे फ़ार ऑफ़ थे लोर्ड इस चलेँ, एन्दुरिंग फॉर एवर: थे जुद्ग्मेंट्स ऑफ़ थे लोर्ड अरे त्रुए एंड रिघ्तेऔस अल्तोगेठेर।
१० मोरे तो बे देसिरेड अरे थे थान गोल्ड, येया, थान मच फिने गोल्ड: स्वीटर अल्सो थें हनी एंड थे होनेय्कोम्ब।
११ मोरेओवर बी थेम इस थी सर्वांत वार्नेद: एंड इन कीपिंग ऑफ़ थेम तेरे इस ग्रेट रिवार्ड।
१२ व्हो कैन उन्देर्स्तंद हिस एर्रोर्स? क्लेँसे थोउ में फ्रॉम सेक्रेट फौल्ट्स।
१३ कीप बेक थी सर्वांत अल्सो फ्रॉम प्रेसुम्प्तुऔस सिंस; लेट थेम नोट हवे दोमिनिओं ओवर में: थें शाल इ बे उप्रिघ्त, एंड इ शाल बे इन्नोसेंट फ्रॉम थे ग्रेट त्रन्स्ग्रेस्सिओन।
१४ लेट थे वोर्ड्स ऑफ़ माय मौत, एंड थे मेदिततिओन ऑफ़ माय हेअर्त, बे अच्सप्ताब्ले इन थी सिघत, ओ लोर्ड, माय स्ट्रेंग्थ, एंड मायरेदीमेर.

Monday, January 24, 2011

Fw: China Bank Moves to Buy U.S. Branches

Blood boiler.  China buying up US banks?

--- On Sun, 1/23/11, Patriot Update <mail@discountbookdistributors.com> wrote:

From: Patriot Update <mail@discountbookdistributors.com>
Subject: China Bank Moves to Buy U.S. Branches
To: "MARSHALL RAMSEY" <kodiak241@yahoo.com>
Date: Sunday, January 23, 2011, 2:44 PM


Patriot Update News
January 23, 2011
We will be changing our "from" email address to news@patriotupdate.com in the coming weeks so please update your address book to accept email from news@patriotupdate.com
NEW: Paradox T-Shirt!
RETAIL $25.00 • ORDER NOW FOR ONLY $19.95! SAVE $5.00!
NEW: A.B.O. (Anyone But Obama) 2012 T-Shirt!
RETAIL $25.00 • ORDER NOW FOR ONLY $19.95! SAVE $5.00!

FREE "Doubt Darwin" Bumper Sticker

Charles Darwin's Theory of Evolution is one of the most dangerous ideas ever entertained by the Western World.
The idea that the universe, our world, and even life have arisen spontaneously out of nothing removes the need for a Creator. Without a Creator, then, there is no judge of what is right and what is wrong. Ultimately, man himself as the pinnacle of evolution can decide what is right in his own eyes. The Nazis, led by Adolf Hitler, were staunch evolutionists and believed that one "race" of man was more superior than another. This lead to attrocities the world will never forget.
We wonder why we have an epidimic of drug use, school shootings, suicide, and depression among our youth. Could it be that they have been told they are nothing more than evolved pond scum with no real purpose in life?
We encourage you to visit our sister site, CreationRevolution.com, to read the latest scientific evidence which supports the Bible's history of Creation.

ORDER FREE BUMPER STICKER NOW!

NOTE: This product is free. All that we ask is that you cover the cost of postage ($.43), our credit card / paypal fees ($.25), and an envelope ($.05) - for a total of 73 cents!


Which Bible Version did Pilgrims Bring on Mayflower?

COMING SOON—Pre-Order Now & Save 50%!
The 1599 Geneva Bible Bonded Leather Edition

Have you ever wondered what version of the Bible the Pilgrims brought to America on the Mayflower? Believe it or not, it was not the King James Version of 1611. It was actually The1599 Geneva Bible – a forgotten yet priceless treasure!

was the most widely read and influential English Bible of the sixteenth and seventeenth centuries.This rare Bible has been beautifully restored with new easy-to-read type and 300,000 study notes. These study notes--considered politically incorrect today-- helped the people of England, Scotland, and Ireland challenge tyranny, understand true liberty, and found the American Republic. For the first time in more than 400 years, you can read and own the Bible of the Pilgrims!

IN STOCK JANUARY 31ST - Pre-Order Now to GET 50% OFF and Secure Your Copy!

RETAIL $69.95SPECIAL PRE-ORDER PRICE ONLY $34.95!PRE-ORDER NOW!

The Bible Obama does NOT want you to read — Back in print after 400 years!

1599 Geneva Bible—Patriot's Edition

Retail: $49.95 ORDER FOR ONLY $34.95! • ORDER ONLINE!

BONUS OFFER: ORDER A SECOND GIFT COPY FOR ONLY $17.50!

This Special Edition Includes:

• 1599 Geneva Bible Text
• 300,000 Study Notes
• Prayer of George Washington
• The Magna Carta
• The Mayflower Compact
• The Declaration of Independence
• The Articles of Confederation
• The Constitution of the United States
• Amendments to the U.S. Constitution
• Rules of Civility & Decent Behavior

Between 1560 and 1599, The Geneva Bible was providentially unleashed upon a dark, discouraged, downtrodden English speaking world. Just when it looked as if the Machiavellian, Divine Right kings, such as the Tudors of England, were about to drive Christendom back to the days of Caesar worship, a Bible appeared that set the stage for a Christian Reformation of life and culture the likes of which the world had never seen. By the time of the defeat of the Spanish Armada in 1588, just 28 years after the first printing of the Geneva Bible, it was already being said of the English that they were becoming a "people of the Book." The results of a people reading and obeying the Word of God were the explosion of faith, character, the first missionary movement in history, literature, economic blessing, and political and religious freedom.

The Pilgrims brought the 1599 Geneva Bible with them when they arrived in the New World in 1620. All but forgotten in our day, this version of the Bible was the most widely read and influential English Bible of the sixteenth and seventeenth centuries. A superb translation, it was the product of the best Protestant scholars of the day and became the Bible of choice for many of the greatest writers and thinkers of that time. Men such as William Shakespeare, John Bunyan, and John Milton used the Geneva Bible in their writings. William Bradford also cited the Geneva Bible in his famous book Of Plymouth Plantation.

The Geneva Bible is unique among all other Bibles. It was the first Bible to use chapters and numbered verses and became the most popular version of its time because of the extensive marginal notes. These more than 300,000 notes were included to explain and interpret the scriptures for the common people. HARDBACK EDITION

Tolle Lege Press has partnered with White Hall Press to release of a beautiful new edition of the historic 1599 Geneva Bible - Patriot's Edition!

Retail: $49.95ORDER FOR ONLY $34.95! • ORDER ONLINE!

BONUS OFFER: ORDER A SECOND GIFT COPY FOR ONLY $17.50!
NEW: 2011 Death & Taxes Poster

So what is this thing?

"Death and Taxes" is a large representational graph and poster (24" x 36") of the federal budget. It contains over 500 programs and departments and almost every program that receives over 200 million dollars annually. The data is straight from the president's 2011 budget request and will be debated, amended, and approved by Congress to begin the fiscal year. All of the item circles are proportional in size to their funding levels for visual comparison and the percentage change from both 2010 and 2001 is included so you can spot trends.

Ok, so what is it REALLY?

"Death and Taxes" is more than just numbers. It is a uniquely revealing look at our national priorities, that fluctuate yearly, according to the wishes of the President, the power of Congress, and the will of the people. Thousands of pages of raw data have been boiled down to one poster that provides the most open and accessible record of our nations' spending you will ever find. If you pay taxes, then you have paid for a small part of everything in the poster. "Death and Taxes" is an essential poster for any responsible citizen or information junkie.
RETAIL $24.00YOUR PRICE ONLY $19.98!ORDER NOW!
Join The Patriot Update on FACEBOOK! • Follow The Patriot Update on TWITTER!
© 2010 The Patriot Update & The Patriot Depot™ — A Division of Patriot Communications, LLC
3150-A Florence Rd • Suite #1 • Powder Springs, GA 30127
This message was intended for: kodiak241@yahoo.com
You were added to the system January 8, 2011. For more information
click here.
Update your profile | UnsubscribeThursday, January 20, 2011

Fw: Judge OKs 'flag of Islam on American soil'

Read and pray.

--- On Thu, 1/20/11, WorldNetDaily <alerts@alerts.worldnetdaily.com> wrote:

From: WorldNetDaily <alerts@alerts.worldnetdaily.com>
Subject: Judge OKs 'flag of Islam on American soil'
To: "Marshall Ramsey II" <kodiak241@yahoo.com>
Date: Thursday, January 20, 2011, 7:18 AM

Email not displaying correctly? View it in your browser.
WorldNetDaily.com

Judge OKs 'flag of Islam on American soil'
Attorneys for a Marine Corps veteran of the Iraqi War say they have filed a petition to the 6th U.S. Circuit Court of Appeals after a federal district judge ruled it is fine for the U.S. government to fund commercial enterprises that promote the indoctrination of Shariah religious law inside the United States.
Read the latest now on WND.com.

Plus!
It's every parent's nightmare.

Army Major John Jackson and his wife Carolyn, devout Christian homeschoolers with a history of serving as adoptive and foster parents themselves, had their five children taken away in April 2010 by the New Jersey Division of Youth and Family Services - and despite the collapse of the evidence against the Jacksons, DYFS hasn't returned the children to their parents.
Click here for details.WorldNetDaily News Alerts are sponsored by:    [ Continued Below ]
*"Rising Gun Prices Create Opportunities for the Criminal Class"*
How To Hide Your Guns
Street thugs are on the prowl, and it's not just your cash and jewelry they're after. Their favorite booty is your firearms collection, because not only can they use your guns in the commission of crimes, but they are just as valuable as your gold coins. Learn the secrets of a Navy Seal so you can Hide Your Guns from the prying eyes of visitors, workers or other criminals, while keeping them within reach so you have them when you need them. More.WorldNetDaily
Must Read News
Recruits trained in terror, returned to North America
Andrew Breitbart joins GOProud
Man goes berserk after excessive-flatulence teasing ...
Iran 'afraid' of new documentary
Memo to Congress: It's called freedom of speech
Hawaii governor can't find Obama birth certificate
Photos document serial murder case against abortionist
Census 2010 lives on with new mailings
Scientists claim global warming destroyed Rome
Whatever happened to Easter parades?
WND TV: Would you be willing to take on a heckler?
WND RADIO: 'Reflecting the will of the American people'
WND RADIO: 'U.S. created a Frankenstein monster'

Joke Of The Day: Shirley and Marcy
Walk to school

Today's Poll
What is Hawaii's governor up to with his latest remarks on Obama's birth certificate?

Other Highlights
Giffords stands on her own feet
Cyber-security experts: Spokeo a growing threat to privacy
Swine-flu survivors blessed with supercharged immunity
Financial nightmares facing boomers

Make WND your homepage today!

In Case You Missed It
Rush Limbaugh: Here's way to stop 100% of lies in society

Daily Blessing: Your daily dose of spiritual inspiration
Today's Scripture reading from Book of Psalms

Whistleblower Magazine
INFLATION NATION!
A layman's guide to America's coming monetary destruction – and how to survive it


Deals Of The Day
Why the Left loves tyrants and terrorists
It seems crazy, but author Jamie Glazov explains the unexplainable


General: Muslim 'moderates' plot undoing of America
Praises daring investigation exposing 'terrorists with neckties' in D.C.
WorldNetDaily News Alerts are sponsored by:    [ Continued Below ]
With a dozen or more exclusive news stories, an equal number of commentaries, links to all the other major news sources, crossword puzzles, videos, book reviews, financial reports and columns, stock reports, movie reviews, the TV Guide, columns on the Internet and talk radio and so much more, it's just not practical or realistic to expect to get to it all in any single day.

The answer?

WorldNetWeekly – a new subscription service that includes all the exclusive content of WorldNetDaily, fully illustrated and repackaged for your review any time you want.

It comes out each Sunday, a day when most people are a little more relaxed and have a little more time. But it stays with you forever – for consultation or leisure reading on your schedule. It's organized. It's attractive. It's well-packaged. And it's electronic – so no recycling is required.

Quite honestly, WorldNetWeekly is like no publication you have ever seen before. But we wouldn't expect you to know that – without sampling it for free.

So what have you got to lose?

Take a look at all you missed during the hectic work week.

You won't believe it until you see it. But seeing is believing.


LEARN MORE ABOUT WORLDNETWEEKLY


VIEW WORLDNETWEEKLY FOR FREEThis email was sent to kodiak241@yahoo.com as a subscriber to the
News Alerts from WND.com
email list.


To unsubscribe or to change your email preferences, click here.

If you are interested in advertising with WND.com, the leading independent news source on the Net, email advertising@wnd.com.
WorldNetDaily | 2020 Pennsylvania Ave NW, #351 | Washington, DC 20006

Copyright 1997-2010 WorldNetDaily.com Inc. All Rights Reserved.

Wednesday, January 19, 2011

Yahoo! News Story - New Ala. gov: Just Christians are his family - Yahoo! News

Marshall Ramsey II (kodiak241@yahoo.com) has sent you a news article.
(Email address has not been verified.)
------------------------------------------------------------
Personal message:

My heart was made very glad upon hearing this.

New Ala. gov: Just Christians are his family - Yahoo! News

http://news.yahoo.com/s/ap/us_alabama_governor_christians

============================================================
Yahoo! News
http://news.yahoo.com/

Thursday, January 13, 2011

Yahoo! News Story - Brazil flood death toll rises to 482, more feared - Yahoo! News

Marshall Ramsey II (kodiak241@yahoo.com) has sent you a news article.
(Email address has not been verified.)
------------------------------------------------------------
Personal message:

I'm expecting to see some birth-related incident happening in Brazil by the end of the month.

Brazil flood death toll rises to 482, more feared - Yahoo! News

http://news.yahoo.com/s/nm/20110114/wl_nm/us_brazil_rains

============================================================
Yahoo! News
http://news.yahoo.com/

Peter Fonda, Kevin James, Persecution and the rise of Antichrist

Study the names.
 

Wednesday, January 12, 2011

Washington murders and Ike Skelton

Ashley Turton, a lobbyist for Progress energy, found dead in her car on her way to announce a MERGER with Duke Energy on Monday.  The Associated Press on Tuesday announces the SALE of Progress Energy Inc. to Duke Energy.  $13.7B, 7.1M customers. 13771. 17, 71, 3.  137, 71.
All of this ties in to H.R.6523, the Ike Skelton National Defense Authorization Act of 2011.  You can find it here:  http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:h6523:.
 
John Wheeler III, Gabrielle Giffords, and Ashley Turton:  All working in Defense/National Security area, all turn up dead after H.R.6523 passes Senate on 12/22/2010, and before the merger/buyout of Progress Energy Inc. to Duke Energy, on 01/10/11.  Mr. Skelton may be innocent, but he is involved.  Can you say Illuminati?

Friday, January 7, 2011

dead fish and birds update

Chemical weapon of mass destruction practice took place in SC on 01/07/11 (today). Mighty funny it's taking place at the same timd a bunch of dead fish and birds are turning up. Jason Patno, Charleston County's Emergency Management Department, who declined to speak on the specifics of the scenario, had this to say regarding the drill, "It's an act of domestic terrorism."

dead fish and birds

More dead fish, this time found in South Carolina. What if God is using this as a sign that he is marking those that call themselves Christians, whether they serve his Son, Jesus, or whether they be dead fish. To us who fear God (I speak to you that believe and see that you are not worthy to enter heaven on your own merits, but see the wickedness of sin); there is nothing to fear. But to them that fear not our God, but secretly think that by works they shall gain life everlasting, they have much to fear, because the time of judgment is drawing near. Repent therefore, and believe the gospel. It may be that God will hear from heaven and forgive your sins, if ye will receive his Son, the Lord Jesus Christ, the sacrifice for our sins.

Here are the links to the stories:

http://www.postandcourier.com/news/2011/jan/07/cold-takes-toll/ http://www.postandcourier.com/news/2011/jan/08/fish-cleaned-up-quickly/

FW: 2011 World Watch List Unveiled

Let us pray for our brothers and sisters in Christ (for so they are) who are persecuted for our Lord's sake, that their faith would remain strong, and that they would have peace if possible.

----Forwarded Message----
From: kodiak241@yahoo.com
To: kodiak241@yahoo.com
Sent: Wed Jan 5th, 2011 7:00 AM EST
Subject: 2011 World Watch List Unveiled

Dear Marshall,

It's eye opening to learn that so many places in the world lack
basic religious freedom. In several countries, when a person converts
to Christianity, it's guaranteed that he or she will face
extreme consequences...often torture, prison, and even death.

Open Doors compiles the yearly World Watch List

to provide information and details for the top 50 persecuted
countries. It is our hope that this list will open the eyes of many to
the reality of persecution.

Free Download: World Watch List
>>http://members.opendoorsusa.org/site/R?i=sOqccWbw9wJpUL-Xn9ZzUg..

We encourage you now to take a pledge-
to be on World Watch for persecuted Christians-and to ask your
friends and family to do the same. By pledging, you commit yourself
to being knowledgeable as well as prayerful about the suffering that
takes place daily for the sake of Christ.

United in prayer with you,

Carl Moeller
President/CEO
Open Doors USA

 

Make the Pledge Online & Download the World Watch List
>>http://members.opendoorsusa.org/site/R?i=ArSsYJbKnbPqHjErqL7e1A..

Join the conversation on Facebook
>>http://members.opendoorsusa.org/site/R?i=mKI5KGuXURpMVPcs1SKEKQ..
http://members.opendoorsusa.org/site/R?i=uvL5khS-ctGm9nIUZMrhZQ..

Tell a friend

http://members.opendoorsusa.org/site/R?i=xuB-BpnMB7QEzjWptBf8bw..

 

 

Open Doors USA

Open Doors works in the world's most oppressive countries,
strengthening Christians to stand strong in the face of persecution
and equipping them to shine Christ's light in these dark places. Open
Doors empowers persecuted Christians by supplying Bibles, training
Christian leaders, developing Christian communities and ensuring
prayer, presence and advocacy for these suffering believers.

Forward this email - Help open the eyes of others
http://members.opendoorsusa.org/site/R?i=J3ilK2O9eHgIhBOc0QTXBg..

Privacy Policy - Open Doors will never share or sell your
information
http://members.opendoorsusa.org/site/R?i=wGIL2jL2GvHLoZsCH99xIg..

Change your email preferences or unsubscribe
http://members.opendoorsusa.org/site/CO?i=bR2KDuroixMxf_eMlXADg2EOmGVh68LA&cid=1102

© 2010 Open Doors USA

Web:www.OpenDoorsUSA.org
Mail: PO Box 27001 Santa Ana, CA 97205
Phone: 888-5-BIBLE-5
Email: usa@opendoors.org

To unsubscribe from all future email, paste the following URL into your browser:
http://members.opendoorsusa.org/site/CO?i=NweOPPZIxL8RAqjy8W6NO9YkX8nYZFgM&cid=1102

Monday, January 3, 2011

Antichrist update

Description of Antichrist and his life in Hungarian mythology:

According to Arnold Ipolyi, a Roman Catholic priest, the taltos is said to be in direct contact with God during the prenatal period.  While Antichrist is styled after the taltos in receiving much information while in his mother's womb, this information came from Satan, not from God.

He will be seen as a healer and savior of humanity, having this "calling" on him from before he was born.

Antichrist will be a chimera, having been a twin in his mother's womb at first (see Chimerism for more information).  It is believed by me that Antichrist will have 11 fingers on his hands.

He was/is being/brought up in secret so as to be able to become some sort of shaman.

He will have power to 'heal' all manner of sickness while in a revules state (a.k.a. meditative).

He will be able to go into meditative states without the use of outside materials.

He will receive 'help' from a spirit 'guide' in the form of a horse (taltos horse).  Compare to the story of Bellerophon and Pegasus.

When in meditative states, Antichrist will be perfectly still and silent, this giving the illusion that he is 'holier' than his predecessors.

He will claim to be the reincarnation of Jesus Christ by way of egi taltos.

Odin appears to have been a taltos, as the description of the taltos horse haivng multiple legs seems to fit the description of Sleipnir.  Watch out for a comparison to be made between the coming world leader and Odin.


Yahoo! News Story - Magnitude-7.1 quake shakes southern Chile - Yahoo! News

Marshall Ramsey II (kodiak241@yahoo.com) has sent you a news article.
(Email address has not been verified.)
------------------------------------------------------------
Personal message:

Satan and Antichrist making another appearance...Connected to zombiesat?

Magnitude-7.1 quake shakes southern Chile - Yahoo! News

http://news.yahoo.com/s/ap/lt_chile_earthquake

============================================================
Yahoo! News
http://news.yahoo.com/